ผู้นำเสนอบทความวิชาการดีเด่น Inter-Ummah 2019

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับบรรดาคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกท่านที่ได้รับรางวัล "ผู้นำเสนอบทความวิชาการดีเด่น" ในงาน
"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
 เครือข่ายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21  
The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019:
Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century
INTER-UMMAH2019
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี"

dd2 01

sph621118n1p1

sph621118n1p2

Pin It