นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 งาน Inter-Ummah 2019

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ อัรฟัน  หะสีแม ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" ในงาน
"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
 เครือข่ายศึกษาศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21  
The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019:
Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century
INTER-UMMAH2019
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี"

sph621118n2p1

Pin It