ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้เป็นตัวแทนเยาวชนภาคใต้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Young’s voices from Thailand’s Southern Border Provinces

by Adnmin

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิสมา ฆอแด๊ะ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปี 3 เป็นตัวแทนเยาวชนภาคใต้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Young’s voices from Thailand’s Southern Border Provinces เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ทำเนียบ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

sph630922p1sph630922p2

sph630922p3sph630922p4

Pin It