ขอแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

by Adnmin

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
"ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงาานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

sph640910

Pin It