ห้องสอบข้อเขียน

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562

แบ่งตามห้องสอบ

สอบข้อเขียนห้อง 1

ประเภท ศุกร์ - เสาร์ >> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุมชั้น 3

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
005
  นายมูฮำมัดซูฮัยมีย์ หะยีเลาะแม
ร.ร.แสงจริยธรรมวิทยา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
006
  นายฮัมดี ดลมาดา
ร.ร.แสงจริยธรรมวิทยา
เวลา 09.00 - 11.00 น.
024
  นายฮานุดดีน เจ๊ะบือราเฮง
ร.ร.พัฒนาวิทยากร
ห้องสอบ ประชุม ชั้น 3
032
  นายกูอับดุลเราะห์มาน กูโนะ
ร.ร.บากงพิทยา
อาคารศึกษาศาสตร์
037
  นายอาเลียส หะมิดง
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
รหัสประจำตัวสมัคร
038
  นายอสุรินทร์ มะเด็ง
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
005 -117
052
  นายกามารูดิน มะลี
ร.ร.ดรุณมุสลิมวิทยา
 
062
  นายฮาซันนูรดีน สือรี
ร.ร.ศาสน์อิสลามวิทยา
 
066
  นายดุลฮาฟิซ ยูโซ๊ะ
ร.ร.ศรีชีวันวิทยา
 
067
  นายบูคอรี ลาเตะ
ร.ร.ศรีชีวันวิทยา
 
068
  นายอาหะมะสือรี กะแวมือแน
ร.ร.บ้านเขาตูม
 
078
  นายมะเด็น บอสู
ร.ร.ศาสนิสามัคคี
 
081
  นายอับดุลรอแม อาแว
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
091
  นายอิบรอเฮง มะเซ็ง
ร.ร.บำรุงอิสลาม
 
093
  นายหิบบาน หะยีสาและ
ร.ร.พัฒนาอิสลามวิทยา
 
102
  นายอับดุลเลาะ มาบูเกะ
ร.ร.แสงจริยธรรมวิทยา
 
107
  นายฮีซาม กียะ
ร.ร.ธรรมพิทยาคาร
 
108
  นายอับดุลรอแม แม้เราะ
ร.ร.ธรรมพิทยาคาร
 
112
  นายอาริฟ อุเซ็ง
ร.ร.อิบตีดาวิทยา
 
116
  นายสูไฮดี แวมะ
ร.ร.อิสลามบำรุงศาสน์วิทยา
 
117
  นายอับดุลการีม อาแซ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 

 

ประเภท เสาร์-อาทิตย์>> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุมชั้น 3

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
10
  นายลุกมัน สาแม
ร.ร.อรุณศาสน์ศึกษา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
15
  นายลุกมาน เจ๊ะโอ๊ะ
ร.ร.บ้านสะกำ
เวลา 09.00 - 11.00 น.
19
  นายสุชาติ เจะเหาะ
ร.ร.รัศมีธรรมวิทยา
สอบห้องประชุม ชั้น 3
28
  นายอับดุลวาฮับ แวอาโละ
ร.ร.รัศมีธรรมวิทยา
อาคารศึกษาศาสตร์
29
  นายยะยา แซยูปา
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
รหัสประจำตัวสมัคร
32
  นายมูฮำมัด สุไลมาน
ร.ร.อามานะศักดิ์
010 -305
33
  นายสูยูตี สมาแห
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
34
  นายอับดุลรอซะ เจะนิ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
49
  นายอุสมาน ดาราแม
ร.ร.บ้านบาจุ
 
50
  นายมาฮีดิง บาราเฮ็ง
ร.ร.บ้านลีตอ
 
57
  นายอาหามะ สาเมาะ
ร.ร.นิรันทรวิทยา
 
77
  นายซูไฮมี เลาะดีสม
ร.ร.บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา
 
80
  นายบาฮารี นิหะ
ร.ร.บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา
 
82
  นายสันติ สันติเมธาพิพัฒน์
ร.ร.ดารุลมะฮ์ดียะห์
 
87
  นายมูฮัมหมัดลัฟซี เจ๊ะโซะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
 
90
  นายอิดรอม มามะ
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
 
94
  นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีเตะ
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
 
98
  นายมะสูดิง ลาเตะ
ร.ร.บ้านน้ำดำ
 
100
  นายซอฟวาน หะยีบีดิง
ร.ร.บ้านประจัน
 
105
  นายเกษม เจะแต
ร.ร.บ้านคลองน้ำใส
 
106
  นายบุรฮัน อาแด
ร.ร.บ้านตะโละหะลอ
 
107
  นายมะหะมะซอและ สือรี
ร.ร.บ้านตะโละหะลอ
 
115
  นายอิสมาแอ มาหิเละ
ร.ร.สันติศาสตร์วิทยา
 
125
  นายหาบาลี อาแว
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
 
126
  นายมะพอซี เจะแม็ง
ร.ร.ปัตตานีดารุสลาม
 
128
  นายหมัดหัมดี มามะ
ร.ร.อามานะศักดิ์
 
140
  นายพาห์ลาวัน สนิ
ร.ร.ญะบัลนูร
 
141
  นายมูฮัมมะรุสดี สาและ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์
 
144
  ว่าที่ร.ท.อิกรอม วาเต๊ะ
ร.ร.ไม้แก่นกิตติวิทย์
 
147
  นายมะห์ดี อาลี
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
148
  นายภูริภัทร มัสอาด
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
149
  นายสะอูดี สาเมาะ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
150
  นายเปาซัน ดอเลาะ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
153
  นายนาเซะ สาและ
ร.ร.บ้านยานิง
 
162
  นายมูฮัมมัดอิควัน ดราฮิง
ร.ร.อัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
 
168
  นายมูฮัมมาดี กาแบ
ร.ร.ศาสน์อิสลามวิทยา
 
173
  นายมุสลิม ดือราแม
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 
174
  นายอีลยาส มะกะจิ
ร.ร.บ้านไร่พญา
 
178
  นายอนุชา หมัดและ
ร.ร.อุปถัมภ์ศาสน์
 
187
  นายธวัชชัย สุนทรนนท์
วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
188
  นายอับดุลเลาะ มะเกะ
ร.ร.ยะลาวิทยปัญญนุสรณ์
 
189
  นายอับดุลบารี ยามา
ร.ร.บ้านบราโอ
 
194
  นายอนันต์ เจะเหลาะ
ร.ร.อิสลามวิทยานุสรณ์
 
196
  นายอารีฟาน อาบู
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
199
  นายอิสคันดาร์ มะมิง
ร.ร.อารยธรรมศาสน์
 
217
  นายฮันวา เปาะอีแต
ร.ร.คณะราษฎรบำรุง
 
235
  นายมูฮำหมัดริฟอัตร์ ดือรานิง
ร.ร.บ้านราวอ
 
242
  นายอับดุลอาซิ ดอแม็ง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 
245
  นายอภิสิทธิ์ ตุ้งโรจน์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 
249
  นายสราวุธ นิยมเดชา
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
251
  นายอับดุลฮากัม ตวนกะจิ
ร.ร.บ้านป่ามวง
 
254
  นายมูซอยรี หะยีอายุ
ร.ร.ดารุลรอห์มาฮ์
 
266
  นายโซฟียัน เจะยะปาร์
ร.ร.บ้านคลองช้าง
 
267
  นายนูรฮาคิม ทิพยานนท์
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
269
  นายมูหำมัด เลาะสะแต
ร.ร.อิสลามบาเจาะวิทยา
 
270
  นายฮัมดาน ยะหริ่ง
ร.ร.รัศมีสถาปนา
 
280
  นายอิสมาแอ เจะเหาะ
ร.ร.บ้านโตะบาลา
 
283
  นายบัสซาม ปิ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์
 
287
  นายนูรูดิง ดารี
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
291
  นายคูไลดี ยามา
ร.ร.ภักดีวิทยา
 
303
  นายเพาซัน ยะดารอ
ร.ร.อิบตีดาวิทยา
 
304
  นายซุกรี กาเร็งสานา
ร.ร.ฮาซานียะห์
 
305
  นายมูหมัดฮาฟิส บินยูโซ๊ะ
ร.ร.ฮาซานียะห์
 

สอบข้อเขียนห้อง 2

ประเภท ศุกร์ - เสาร์ >> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 2 (ห้อง16-302)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
001
  นางสาวอาอีซะห์ แม
ร.ร.อิสลามศาสนธรรมวิทยา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
002
  นางสาวซาปีน๊ะ สาแมหาดี
ร.ร.ธรรมศาสนิสลาม
เวลา 09.00 - 11.00 น.
003
  นางสาวซูรีนา บือตง
ร.ร.ธรรมศาสนิสลาม
ห้องสอบ 16-302
004
  นางสาวเจ๊ะฟาตีมะห์ เจ๊ะแว
ร.ร.ศาสนนุปถัมภ์
อาคารศึกษาศาสตร์
007
  นางสาวนุรซาฮีดา ดาอูแม
ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา
รหัสประจำตัวสมัคร
008
  นางสาวยามีละห์ เฮ็งปิยา
ร.ร.รัศมีสถาปนา
001 -045
009
  นางสาวนูรียะห์ เจะน๊ะ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
010
  นางสาวเซาซันต์ สาแม
ร.ร.สรรเสริญวิทยาคาร
 
011
  นางสาวฟุดลาร์ ดอเลาะ
ร.ร.สรรเสริญวิทยาคาร
 
012
  นางสาวไลลา กาลาแต
ร.ร.ศาสนนุปถัมภ์
 
013
  นางสาวนัสรียะห์ ยาโม
ร.ร.วิทยาศีล
 
014
  นางสาวนุรไลลา มามุ
ร.ร.เจิรญอนุสรณ์ศาสตร์วิทยา
 
015
  นางสาวอาตีก๊ะ อาแด
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์
 
016
  นางสาวนูฮาร์ สารี
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์
 
017
  นางสาวโซเฟีย กมาเงิน
ร.ร.มุสลิมบำรุง
 
018
  นางสาวฮาบีบะห์ ยีและ
ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา
 
019
  นางสาวฮันนี่ เจ๊ะมะ
ร.ร.จริยะรรมอิสลามวิทยา
 
020
  นางสาวคอรีย๊ะ กูรู๊
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
 
021
  นางสาวคอลีเยาะห์ หะยีดือเระ
ร.ร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์
 
022
  นางสาวรุสนีตา เจะและ
ร.ร.จริยะรรมอิสลามวิทยา
 
023
  นางสาวฮาดีบะห์ เจะแวดอเลาะ
ร.ร.จริยะรรมอิสลามวิทยา
 
025
  นางสาวบยาน กอระ
ร.ร.พัฒนาวิทยากร
 
026
  นางสาวมิสบะห์ ดะมะ
ร.ร.พัฒนาวิทยากร
 
027
  นางสาวสุไฮดา ดือราแม
ร.ร.ธรรมพิทยาคาร
 
028
  นางสาวมาเรียม สแลแม
ร.ร.สุทธิศาสน์วิทยา
 
029
  นางสาวซูรัยฟ๊ะห์ สาแม
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 
030
  นางสาวอามานี วอลีมาแย
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 
031
  นางสาวพาอีซะ สาและ
ร.ร.อาสาสุลดินวิทยา
 
033
  นางสาวมารียัม สะมะแอ
ร.ร.ศาสน์สามัคคี
 
034
  นางสาวต่วนอานีตา ปาแซ
ร.ร.ธรรมศาสนิสลาม
 
035
  นางสาววาฮีดา มะเด็ง
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
036
  นางสาวฮุซนียะห์ ดือราโซ๊ะ
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
039
  นางสาวนูรีซา ล่าเต๊ะ
ร.ร.ส่งเสริมอิสลามวิทยา
 
040
  นางสาวรุสมีนี เจ๊ะน๊ะ
ร.ร.อิบตีดาวิทยา
 
041
  นางสาวอมัล มะเซ็ง
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
042
  นางสาวซูไรฟะห์ อับดุลมาน๊ะ
ร.ร.ดาราวิทย์
 
043
  นางสาวสือนะ นาแว
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
 
044
  นางสาวคอดีเย๊าะ เจ๊ะดีแม
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
 
045
  นางสาวซามีฮะห์ แมแลแมง
ร.ร.อุดมศาสน์วิทยา
 

สอบข้อเขียนห้อง 3

ประเภท ศุกร์ - เสาร์ >> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 3 (ห้อง16-303)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
046
  นางสาวไมมูน อินตัน
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
047
  นางสาวนัสรีน ดือราแม
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ
เวลา 09.00 - 11.00 น.
048
  นางสาวมุสลีฮา ดีตรีเพชร
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ
ห้องสอบ 16-303
049
  นางสาวฮาแอเสาะ ดือเระซอ
ร.ร.ลัดดาวิทยา
อาคารศึกษาศาสตร์
050
  นางสาวฮัฟเซาะ แลซอ
ร.ร.ลัดดาวิทยา
รหัสประจำตัวสมัคร
051
  นางสาวคอมารียะห์ แลซอ
ร.ร.ลัดดาวิทยา
046 -096
053
  นางสาวปารีดะห์ อูเซ็ง
ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา
 
054
  นางสาวซีตีฮาวา กะลูแป
ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา
 
055
  นางสาวปาตีเมาะ ยูโกะ
ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา
 
056
  นางสาวจันทนา เจ๊ะมะ
ร.ร.มูฮัมมาดียะห์
 
057
  นางสาวบัลกีส กาหะมะ
ร.ร.ศาลาฟี
 
058
  นางสาวซีตีคอดีเยาะห์ เจ๊ะหนิ
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
 
059
  นางสาวกูษลา เลาะปนสา
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
 
060
  นางสาวสูไฮลา คาเด
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
 
061
  นางสาวเจะนารี มะยิดี
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
 
063
  นางสาวฟาอีซะ ตือมิงหม๊ะ
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
064
  นางสาวนูรอห์ เต๊ะ
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
065
  นางซามีลา ลือบาน๊ะ
ร.ร.ศรีชีวันวิทยา
 
069
  นางสาวฟัตฮียะห์ แยนา
ร.ร.รัศมีสถาปนา
 
070
  นางสาวพาตีฮะ มีหิ
ร.ร.ดรุณมุสลิมวิทยา
 
071
  นางสาวฟัตฮียะห์ ปูแล
ร.ร.ศาสน์อิสลามวิทยา
 
072
  นางสาวซานิดา ดือเร๊ะ
ร.ร.เตรียมศึกษาวิทยา
 
075
  นางสาวนิหะมีซะห์ ดายามา
ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
076
  นางสาวนูไดละห์ มะสะ
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
077
  นางสาวปาอีซะห์ ยูซารี
ร.ร.สามารถดีวิทยา
 
079
  นางสาวนูรซียะห์ มะสะอาว
ร.ร.ศึกษาศาสตร์อิสลาม
 
080
  นางสาวอัฟวานีย์ ดาโอ๊ะ
ร.ร.อิสลามอนุศาสน์
 
082
  นางสาวสาอีดะห์ เจะหะ
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา
 
083
  นางสาวนาปีซะ สามะ
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา
 
084
  นางสาวฮาซานี ดุลเลาะ
ร.ร.อิสลามอนุศาสน์
 
085
  นางสาวอัซมะ มามุ
ร.ร.อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์
 
086
  นางสาวอัสมะ อูมา
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา
 
087
  นางสาวไอมัน เปาะสู
ร.ร.ศึกษาศาสตร์อิสลาม
 
088
  นางสาวนูรมา ยาสูโกะ
ร.ร.แสงจริยธรรมวิทยา
 
089
  นางสาวกัรตีนาร์ ยะตะระ
ร.ร.อิสลามประสานวิทย์
 
090
  นางสาวญาสมิน แบฆอ
ร.ร.ปรีชาญาณวิทยา
 
092
  นางสาวอาแอเสาะ ตาเห
ร.ร.ศิริธรรมวิทยา
 
094
  นางสาวนาอีละห์ จารู
ร.ร.ธรรมพิทยาคาร
 
095
  นางสาวอมมูลเค้ร มะแซ
ร.ร.ดาราวิทยา
 
096
  นางสาวกอมารียะห์ ดือราแม
ร.ร.นิรันดรวิทยา
 

สอบข้อเขียนห้อง 4

ประเภท ศุกร์ - เสาร์ >> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 4 (ห้อง16-305)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
097
  นางสาวอารีฟะห์ สามะอาลี
ร.ร.อามานะวิทยา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
098
  นางสาวนาสีเราะ บากา
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
เวลา 09.00 - 11.00 น.
099
  นางสาวซามีฮะ แวบือซา
ร.ร.วัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง
ห้องสอบ 16-305
100
  นางสาวรูฮานา สะตา
ร.ร.มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์
อาคารศึกษาศาสตร์
101
  นางสาวรอฮานา สะ
ร.ร.ต้นตันหยง
รหัสประจำตัวสมัคร
103
  นางสาวนูรีย๊ะ อาดำ
ร.ร.ธรรมอิสลามศึกษา
097 - 119
104
  นางสาวตอยิบ๊ะ ดอเลาะหมิ
ร.ร.ธรรมอิสลามศึกษา
 
105
  นางสาวปะอีซะห์ แดเบ๊าะ
ร.ร.ธรรมอิสลามศึกษา
 
106
  นางสาวอีซาตี สามารอ
ร.ร.อาลาวียะห์วิทยา
 
109
  นางสาวซูมัยยะ ลาเตะ
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา
 
110
  นางสาวมารากิ๊ฟ เป็ง
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา
 
113
  นางสาวการีมะห์ เจะดอเลาะ
ร.ร.ดารุลบารอกะฮฺ
 
114
  นางสาวแวอาซีย๊ะ แวดาแก
ร.ร.เอกภาพพัฒนา
 
118
  นางสาวไซนับ ดีเยาะ
ร.ร.อิสลามประชาสงเคราะห์มูลนิธิ
 
119
  นางสาวนูฮายาตี สาแม
ร.ร.อัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์
 

สอบข้อเขียนห้อง 5

ประเภท เสาร์ - อาทิตย์>> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 5 (ห้อง16-401)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
001
  นางสาวฮาญาตีย์ มาน๊ะ
ร.ร.บ้านสากอ
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
002
  นางสาวฮานานี กีไร
ร.ร.ศานติวิทยา (โสร่ง)
เวลา 09.00 - 11.00 น.
003
  นางสาวฟาตีฮะห์ อาแวกือจิ
ร.ร.พัฒนศาสตร์
ห้องสอบ 16-401
004
  นางสาวอาอีซะห์ บาซอ
ร.ร.พัฒนศาสตร์
อาคารศึกษาศาสตร์
005
  นางสาวอาอีละห์ หะมะ
ร.ร.พัฒนศาสตร์
รหัสประจำตัวสมัคร
006
  นางสาวซูไมยะห์ เจ๊ะสะแม
ร.ร.พัฒนศาสตร์
001 - 071
007
  นางสาวมัทลีนา สาอะ
ร.ร.พัฒนศาสตร์
 
008
  นางสาวนูฮาลา สาหนิ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส
 
009
  นางสาวฟาตีฮะห์ บินนิปอ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส
 
011
  นางสาวนูรีซัน มอน็อง
ร.ร.อรุณศาสน์ศึกษา
 
012
  นางสาวซูฮาดา มะนุ
ร.ร.อรุณศาสน์ศึกษา
 
013
  นางสาวสุรียาณี สะนิ
ร.ร.พัฒนศาสตร์
 
014
  นางสาวฮัสลีซา ตาหยง
ร.ร.บ้านสะกำ
 
016
  นางสาวนุรเรียนี อาบู
ร.ร.ศานติวิทยา (โสร่ง)
 
017
  นางสาวฮูไสณี หมัดจารู
ร.ร.รัศมีธรรมวิทยา
 
018
  นางสาวหาสน๊ะ วาแม
ร.ร.รัศมีธรรมวิทยา
 
020
  นางสาวดานียะห์ เจะเตะ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
021
  นางสาวยามีละ กาเดร์
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
022
  นางสาวอาแอเซาะห์ กาจิ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
023
  นางสาวอีลฮัม เจ๊ะเต๊ะ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
024
  นางสาวยีฮาน นาแว
ร.ร.อัลเอากอฟอิสลามวิทยา
 
025
  นางสาวฮันนาน นาแว
ร.ร.อัลเอากอฟอิสลามวิทยา
 
026
  นางสาวอีมาน นาแว
ร.ร.อัลเอากอฟอิสลามวิทยา
 
027
  นางสาวโนรอาซีเย๊าะ ตะหะละ
ร.ร.ตายุตตอลีบาต
 
030
  นางสาวรุสนี บือซา
ร.ร.รัศมีอนุสรณ์
 
031
  นางสาวนูรมา ดามูซอ
ร.ร.มุสลิมศึกษา
 
035
  นางสาวมูนีเราะห์ มะลี
ร.ร.สรรเสริญวิทยคาร
 
036
  นางสาวรอซีดะ ปูตะ
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
037
  นางสาวซูมัยยะห์ สาแม
ร.ร.อนุบาลอิสลามสงขลา
 
038
  นางสาวรอมือล๊ะ เจ๊ะมะ
ร.ร.อนุบาลอิสลามสงขลา
 
039
  นางสาวรอกัยญะ วามะ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
040
  นางสาวคอดีเย๊าะ หะยีตันตู
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 
041
  นางสาวมาซีเตาะ มะมิง
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
042
  นางสาวนูรไอนีย์ อาแด
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
043
  นางสาวมารีเยาะ เจะและ
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
044
  นางสาวฟาตีสะห์ มะ
ร.ร.บ้านบาตาปาเซ
 
045
  นางสาวดีนา ตาเฮ
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
046
  นางสาวเจ๊ะกอลีเยาะ สะนิ
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
047
  นางสาวนูรลฟิรดาวน์ อุมา
ร.ร.อามานะศักดิ์
 
048
  นางสาวอามาน รอฮิง
ร.ร.บ้านบาจุ
 
051
  นางสาวซูไรนา กูวิง
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
052
  นางสาวซากีเราะห์ ยีมัน
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
053
  นางสาวมาซีเต๊าะ ปูเต๊ะ
ร.ร.บ้านกาโสด
 
054
  นางสาวซอฟียะฮ์ วานิ
ร.ร.ส่งเสริมศาสน์
 
055
  นางสาวเการ์ซัร สะแลหมัน
ร.ร.ส่งเสริมศาสน์
 
056
  นางสาวนูรซัมสูรี หะยียูโซะ
ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา
 
058
  นางสาวแวเสาะ แวสุหลง
ร.ร.แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
 
059
  นางสาวรอฮีหม๊ะ สาแม
ร.ร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
 
060
  นางสาวฟาตีม๊ะ ตาเดอิน
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา
 
061
  นางสาวซอฟีเย๊าะ ทองสีสัน
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา
 
062
  นางสาวนูรีดา เจะโด
ร.ร.ธรรมพิทยาคาร
 
063
  นางสาวสัยยิดะห์ มูซอ
ร.ร.บ้านมะนังยง
 
064
  นางสาวซูฮาดา โตะลู
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
065
  นางสาวนาซีหม๊ะ หะยีเจะมะ
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
066
  นางสาวซาพีย๊ะ ยาซิง
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
067
  นางสาวปาตีเมาะ สาแมง
ร.ร.อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์
 
068
  นางสาวอาซีเยาะ หะมะ
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
069
  นางสาวรอซียะห์ มูซอ
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
070
  นางสาวสามีเราะ โตะลาหา
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
071
  นางสาวอาซีซะห์ แปเฮาะอีแล
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
 

สอบข้อเขียนห้อง 6

ประเภท เสาร์ - อาทิตย์>> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 5 (ห้อง16-402)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
072
  นางสาวการาวานี กาลอ
ร.ร.ศานติวิทยา (โสร่ง)
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
073
  นางสาวฟาตีเมาะห์ คางา
ร.ร.พิพัฒน์ทักษิณ
เวลา 09.00 - 11.00 น.
074
  นางสาวซาไรลา ยือรา
ร.ร.ญะบัลนูร
ห้องสอบ 16-402
075
  นางสาววิสา เส็นโสบ
ร.ร.อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
อาคารศึกษาศาสตร์
076
  นางสาวซากียะห์ โต๊ะแอ
ร.ร.ญะบัลนูร
รหัสประจำตัวสมัคร
078
  นางสาวนูราณีย์ เจะเย็ง
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
072 - 154
079
  นางสาวมาดีฮะห์ โตะนาฮูน
ร.ร.พัฒนาอิสลาม
 
081
  นางสาวกสมาวาตี มะนันโล๊ะ
ร.ร.นาวาวิทย์
 
083
  นางสาวคอรีเยาะ กาเซะ
ร.ร.นาวาวิทย์
 
084
  นางสาวนูรไอนี ดอเลาะ
ร.ร.บาโงยดูรียันอิสลามศึกษา
 
085
  นางสาววรรณิดา ฮะอุรา
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
086
  นางสาวฮูดา ปะดุกา
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
088
  นางสาวอัสมะ มะเกะ
ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
 
089
  นางสาวมารีณา กูนา
ร.ร.อนุบาลแสงสันติปอซัน
 
091
  นางสาวปายีย๊ะ ยะโกะ
ร.ร.อนุสรณ์เตรียมปัญญา
 
092
  นางสาวสุลัดดา เบ็นสาหม๊ะ
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
093
  นางสาวฟาดิลลา อาลี
ร.ร.คัมภีย์วิทยา
 
095
  นางสาวซุไอณี ดือราซอ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
 
096
  นางสาวกาลีม๊ะ สุหลง
ร.ร.ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 
097
  นางสาวอาอีซะห์ เจะมะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
 
099
  นางสาวนิดาร์ เตาะสาตู
ร.ร.ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 
101
  นางสาวดารูณี สาและ
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
102
  นางสาวมารีแย บางานิง
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
103
  นางสาวนูรีนา หะยีอาแว
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
104
  นางสาวมารีนา โต๊ะตาหยง
ร.ร.รัศมีศาสนอนุสรณ์
 
108
  นางสาวยูวาเร๊าะ หลักเพชร
ร.ร.สาส์นวิทยา
 
109
  นางสาวมาซีเตาะ สาแม
ร.ร.สาส์นวิทยา
 
110
  นางสาวมูนีเราะ ฮามะ
ร.ร.สาส์นวิทยา
 
111
  นางสาวฮายาตี จะปะกิยา
ร.ร.มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้)
 
112
  นางสาวซารานี จะปะกิยา
ร.ร.เอิ้นวิทยานุสรณ์
 
113
  นางสาวพารีด๊ะ สะมะแอ
ร.ร.สันติศาสตร์วิทยา
 
114
  นางสาวฮาซิยะ หลงแดวา
ร.ร.สันติศาสตร์วิทยา
 
116
  นางสาวลาตีฟะห์ หะยีจิ
ร.ร.บำรุงอิสลาม
 
117
  นางสาวหันน๊ะห์ รอฮิง
ร.ร.บำรุงอิสลาม
 
118
  นางสาวซำซียะ กามาลี
ร.ร.บำรุงอิสลาม
 
119
  นางสาวฟาตีมะห์ เลาะสแต
ร.ร.บำรุงอิสลาม
 
120
  นางสาวสุธิดา ก้องสมัน
ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 4
 
121
  นางสาวซูไมณี แวสะมะแอ
ร.ร.บ้านโคก
 
122
  นางสาวภัทมี เจ๊ะเต๊ะ
ร.ร.มูลนิธิสันติวิทยา
 
123
  นางสาวมูนี หะสา
ร.ร.อามานะวิทยานุสรณ์
 
124
  นางสาวนูรฮายาตี มูเซะ
ร.ร.อรุณศาสน์ศึกษา
 
127
  นางสาวนัสเราะห์ กูเต๊ะ
ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ
 
129
  นางสาวอาอีดะห์ วาเตะ
ร.ร.อนุบาลแสงสันติปอซัน
 
130
  นางสาวไลลา เจ๊ะมะ
ร.ร.อนุบาลแสงสันติปอซัน
 
131
  นางสาวรอฟีอะห์ เจ๊ะแว
ร.ร.อนุบาลแสงสันติปอซัน
 
132
  นางสาวซูบัยดะห์ อาแตวี
ร.ร.อัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
 
133
  นางสาวสุไวบะห์ การี
ร.ร.อัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
 
134
  นางสาวซูไรนา ลาเตะ
ร.ร.บากงพิทยา
 
135
  นางสาวอาฟีฟะห์ ตาเละ
ร.ร.บากงพิทยา
 
136
  นางสาวอัสมะ อับดุลมาแน
ร.ร.บากงพิทยา
 
137
  นางสาวซารีนา วาเด็ง
ร.ร.อิบตีดาวิทยา
 
138
  นางสาวซากีลา โมง
ร.ร.ญะบัลนูร
 
139
  นางสาวนูรีฮัน วานิ
ร.ร.ญะบัลนูร
 
142
  นางสาวหันนา เจาะกลาดี
ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
143
  นางสาวฮัปเสาะ เจะลง
ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
145
  นางสาวโสไรนา มามะ
ร.ร.อามานะศักดิ์
 
146
  นางสาวอัซรียา จารงค์
ร.ร.บ้านบลูกา
 
151
  นางสาวอัฟนัท มาฮามะ
ร.ร.วัฒนธรรมอิสลาม
 
152
  นางสาวยามีละห์ สาและ
ร.ร.วัฒนธรรมอิสลาม
 
154
  นางสาวปาตีเมาะ สะมะแอ
ร.ร.ศรัทธาพิทยา
 

สอบข้อเขียนห้อง 7

ประเภท เสาร์ - อาทิตย์>> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 5 (ห้อง16-403)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
155
  นางสาวอัสมะห์ วาลี
ร.ร.ศรัทธาพิทยา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
156
  นางสาวฮุสนา เจ๊ะน๊ะ
ร.ร.อามานะวิทยานุสรณ์
เวลา 09.00 - 11.00 น.
157
  นางสาวฟาร์ตายะห์ แปเต๊าะ
ร.ร.อามานะวิทยานุสรณ์
ห้องสอบ 16-403
158
  นางสาวการีมะห์ เจ๊ะตีแม
ร.ร.ศานติวิทยา (รามัน)
อาคารศึกษาศาสตร์
159
  นางสาวฟามซ่า จารง
ร.ร.ศานติวิทยา (รามัน)
รหัสประจำตัวสมัคร
160
  นางสาวซูไรนี ดีมูเละ
ร.ร.ศานติวิทยา (รามัน)
155 - 227
161
  นางสาวอัสณี ขะเร็มดีเยาะ
ร.ร.แสงสวรรค์ศาสตร์
 
163
  นางสาววาเฮ็ด สารี
ร.ร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
 
164
  นางสาวฮานัน หะยีอาแว
ร.ร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
 
165
  นางสาวนูรีดา แวโอะ
ร.ร.อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
 
166
  นางสาวสือนาณีย์ ยือรา
ร.ร.ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ
 
167
  นางสาวมูสลีมะห์ มะยีแต
ร.ร.ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ
 
169
  นางสาวลาบูด้า บิลหีม
ร.ร.ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
 
170
  นางสาวสุไลดา บูงา
ร.ร.ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
 
171
  นางสาวนาสีเราะ บิลหมัด
ร.ร.ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
 
172
  นางสาวรอบีหะร์ เจ๊ะอาแว
ร.ร.ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
 
175
  นางสาววิลดา ตาเย๊ะ
ร.ร.สันติศาสตร์วิทยา
 
176
  นางสาวลาลิต้า โต๊ะตาหยง
ร.ร.อุปถัมภ์ศาสน์
 
177
  นางสาวตัสนีม สาแมแน็ง
ร.ร.อุปถัมภ์ศาสน์
 
179
  นางสาวนุรฮูดา บาโด
ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยา
 
180
  นางสาวมารือนี ยามาลอเด็ง
ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยา
 
181
  นางสาวอาฟีฟาฮ หามะ
ร.ร.พัฒนศาสน์วิทยา
 
182
  นางสาวอาซีหมะ สามะ
ร.ร.วัฒนธรรมอิสลาม
 
183
  นางสาวซูรยานี เจ๊ะแว
ร.ร.วัฒนธรรมอิสลาม
 
184
  นางสาวมดีฮะห์ สาแม
ร.ร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
 
185
  นางสาวนูรอัซวานี ยาการียา
ร.ร.อัลเราะห์มานอนุสรณ์
 
186
  นางสาวคอบือเสาะ หะมะ
ร.ร.อัลเราะห์มานอนุสรณ์
 
190
  นางสาวอัฮลาม มาปะ
ร.ร.ศานติวิทยา (โสร่ง)
 
191
  นางสาวสารีณี อาแวเลาะห์
ร.ร.ดารุลฟุรกอน
 
192
  นางสาวสูไบดะห์ บือซา
ร.ร.ดารุลฟุรกอน
 
193
  นางสาวนูรีฮา เจ๊ะเลาะ
ร.ร.ดารุลฟุรกอน
 
195
  นางสาวอัสมะ หะยีบากา
ร.ร.ศาสน์อิสลามวิทยา
 
197
  นางสาวกามีละห์ แมฮอ
ร.ร.กูตงวิทยา
 
198
  นางสาวรุสมณี เจะเลาะ
ร.ร.อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์
 
200
  นางสาวอูไนซะห์ วาเด็ง
ร.ร.อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์
 
201
  นางสาวซูนีลา อาแว
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
202
  นางสาวซากีนา บาเกาะ
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
203
  นางสาวอามานี พามานิ
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
204
  นางสาวนูรฟัดลีนา บือราเฮง
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
205
  นางสาวนูรอามาล บือราเฮง
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
206
  นางสาวรัตติยา วิสาละ
ร.ร.พัฒนาศาสน์วิทยา
 
207
  นางสาวรอซีดา มูเก็ม
ร.ร.ธรรมศึกษามูลนิธิ
 
208
  นางสาวนุสณี หมันเส็น
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
210
  นางสาวอิบติซาม นิและ
ร.ร.อาซานียะห์
 
211
  นางสาวรอกีเยาะ เจะนิ
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
212
  นางสาวอีห์ซาน บากาเด็ง
ร.ร.ซอลีฮียะห์
 
213
  นางสาวกัสตูรี เพ็งมูซอ
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
214
  นางสาวคอรียะห์ อาบู
ร.ร.อิสลามบาเจาะวิทยา
 
215
  นางสาวโซรานี หะมะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา
 
216
  นางสาวอาอีเสาะห์ เจะอาบู
ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
218
  นางสาวรอซีอ๊ะ ตาเหร์
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
219
  นางสาวลาตีปะ มะลาซิง
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
220
  นางสาวแวมารียะ โตะยะ
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
221
  นางสาวนูราณี บาราเฮง
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
222
  นางสาวโสรยา สะดียามู
ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา
 
223
  นางสาวกะแนโสง สูโรโรจน์
ร.ร.สันติศาสตร์วิทยา
 
224
  นางสาวโมรี มาหะ
ร.ร.ดารุลอันวาร์
 
225
  นางสาวอาอีซะ อับแดเสาะ
ร.ร.ดารุลอันวาร์
 
226
  นางสาวรอกีเยาะ มะลี
ร.ร.ดารุลอันวาร์
 
227
  นางสาวมุมีนะห์ กาเรง
ร.ร.ส่งเสริมศาสน์
 

สอบข้อเขียนห้อง 8

ประเภท เสาร์ - อาทิตย์>> สอบข้อเขียน ห้องสอบที่ 5 (ห้อง16-404)

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
สถานที่ปฏิบัติการสอน
อาคารสถานที่สอบ
228
  นางสาวเบบี้ร้า บิลหมัน
ร.ร.สตรีศึกษา
สอบวันที่ 12 ต.ค. 2562
229
  นางสาวอีบตีซัม ตูหยง
ร.ร.อรุณศาสน์ศึกษา
เวลา 09.00 - 11.00 น.
230
  นางสาวอามีรอ โตะเหม
ร.ร.บ้านดอนวิทยามูลนิธิ
ห้องสอบ 16-404
231
  นางสาวมูสนาด หลำบิลส๊ะ
ร.ร.สิงหนครวิทยานุสรณ์
อาคารศึกษาศาสตร์
232
  นางสาวรัตตียา หะยียูโซ๊ะ
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
รหัสประจำตัวสมัคร
233
  นางสาวรุสนา สะแต
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
228 - 307
234
  นางสาวอารีสัน มูซอ
ร.ร.สามัคคีธรรมวิทยา
 
236
  นางสาวรุสนี อาลีมามะ
ร.ร.อิสลามบาเจาะวิทยา
 
238
  นางสาวสากียะ ตูแก
ร.ร.อิสลามบาเจาะวิทยา
 
239
  นางนออาซีเข็ม สาแม็ง
ร.ร.เทศบาล (ราษฎร์บำรุง)
 
240
  นางสาวต่วนรุสนี จะปะกิยา
ร.ร.เทศบาล (ราษฎร์บำรุง)
 
241
  นางสาวอานีซะห์ สาและ
ร.ร.อัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ
 
243
  นางสาวพาซียะ ยามาโก
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
244
  นางสาวมุมีนะห์ ฮะสะนี
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
246
  นางสาวนูรีดา ดือเร๊ะ
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
247
  นางสาวสูวายบะ มะสาและ
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
248
  นางสาวรีมูนา สะอะ
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
250
  นางสาวรีฮาม หะยีลาเปะ
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
252
  นางสาวไอนี สะระโต
ร.ร.พัฒนาวิทยากร
 
253
  นางสาวปาตีฮะห์ สายอตูลง
ร.ร.ดารุลรอห์มาฮ์
 
255
  นางสาวมารีย๊ะ ลาเต๊ะ
ร.ร.สุขสวัสดิ์วิทยา
 
256
  นางสาวอัสมะ แวหมอ
ร.ร.สุขสวัสดิ์วิทยา
 
258
  นางสาวนูรอัสมะห์ มะยีแต
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
259
  นางสาวมารียัม หะยีเตะ
ร.ร.ญัณญาร์วิทย์
 
260
  นางนูรีฮัน จารู
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
261
  นางสาวอัสรีนา ดอเลาะ
ร.ร.พัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)
 
262
  นางสาวจรรยา กระโด
ร.ร.อนุบาลดารุลฮาดิษ
 
263
  นางสาวบาซีเราะห์ อาแซ
ร.ร.อนุบาลดารุลฮาดิษ
 
264
  นางสาวมูนีเราะห์ ดือเระ
ร.ร.สรรเสริญวิทยคาร
 
265
  นางสาวสาลีหะห์ เจ๊ะมะเยง
ร.ร.สรรเสริญวิทยคาร
 
268
  นางสาวมาเรียม กูนา
ร.ร.พัฒนาการศึกษา
 
271
  นางสาวซอบารียะห์ บือราเฮง
ร.ร.รัศมีสถาปนา
 
272
  นางสาวนูรฮายาตี สาแม
ร.ร.รัศมีสถาปนา
 
273
  นางสาวซานูรีย์ กาหลง
ร.ร.อนุสรณ์เตรียมปัญญา
 
274
  นางสาวไซน๊ะ มาปะ
ร.ร.ยะลาวิทยปัญญนุสรณ์
 
277
  นางสาวยารอด๊ะ เจ๊ะอุมา
ร.ร.สรรเสริญวิทยคาร
 
278
  นางสาวรุสนา สาเมาะ
ร.ร.อารยธรรมศาสน์
 
279
  นางสาวเอื้องฟ้า ชินไชยชนะ
ร.ร.เทศบาล (ราษฎร์บำรุง)
 
281
  นางสาวรอฮานา ดือราพอ
ร.ร.แสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ
 
282
  นางสาวอานีซะห์ ตาเยะ
ร.ร.ศาสนศึกษา
 
284
  นางสาวไบกะห์ สาแมหาดี
ร.ร.อิสลามศาสน์วิทยา
 
285
  นางสาวมาลาตี เสียมไหม
ร.ร.ทุ่งหร้าวรวิทย์
 
286
  นางสาวรอพีอ๊ะ มะบูยา
ร.ร.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
 
288
  นางสาวซูรัยดา นิเต๊ะ
ร.ร.อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
 
289
  นางสาวไลนี หะยีมะลี
ร.ร.อิสลามศาสตร์มูลนิธิ
 
290
  นางสาวปาตีเมาะ อุทัย
ร.ร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
 
292
  นางสาวอารีพะ มะแซ๊ะ
ร.ร.ประทีปวิทยา
 
293
  นางสาวฮาซานะห์ โตะแม
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
 
294
  นางสาวอรุณี สูเลาะ
ร.ร.อนุสรณ์เตรียมปัญญา
 
295
  นางสาวไซนับ เวาะแม
ร.ร.ลำไพลศานติวิทย์
 
296
  นางสาวการีมะห์ เจ๊ะเลาะ
ร.ร.แสงศรัทธา
 
297
  นางสาวอังสณา ราชชำรอง
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร
 
298
  นางสาวฟาตีหม๊ะ ทวีเงิน
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาคาร
 
300
  นางสาวฝาตีม๊ะ ฮับยูโซ๊ะ
ร.ร.มุสลิมสตูลวิทยา
 
301
  นางสาวซานูรา อาลี
ร.ร.ธรรมอิสลามศึกษา
 
302
  นางสาวฮุสนา เจะมะ
ร.ร.ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
 
306
  นางสาวมาดีฮะห์ อาแว
ร.ร.รัศมีอิสลามวิทยา
 
307
  นางสาวอาอีชะห์ กาจะลากี
ร.ร.อิสลามบาเจาะวิทยา
 

.

Pin It