• อัตลักษณ์ : "ฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข"
  • เอกลักษณ์ : "นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข"
  • มาตรการส่งเสริม (ภายใน) : "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา"
  • มาตรการส่งเสริม (ภายนอก) : "บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมอารยะ"

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker