Management Structure

structure

รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
1 ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธาน
2 ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รองประธาน
3 นายซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4 นายมัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/
รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
5 นายอับดุรรอฮฺมาน วอเดร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ
กรรมการ
6 นายซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ กรรมการ
7 นายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการ
8 ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
9 ผศ.ดร.ซาการียา หะมะ คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ กรรมการ
10 รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
11 ผศ.จิระพันธ์ เดมะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
12 ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย กรรมการ
13 นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ
14 นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม กรรมการ
15 ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กรรมการ
16 ผศ.ดร.อัดนัน สือแม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาทุนการศึกษา กรรมการ
17 ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา กรรมการ
18 นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
 

Tags: ทำเนียบ ผู้บริหาร

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker