ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Ditulis oleh Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ร.ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วยคณะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฟาฏอนีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ แก่บุคลากรทั้งสองฝ่ายและร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมทั้ง การให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าเชิงสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

fn610814p1

fn610814p3

fn610814p4

fn610814p2

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ณ สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Ditulis oleh Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ณ สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

fn610417p1

fn610417p2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมโครงการพัฒนาเครือข่าย Muallim PLC ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี

Ditulis oleh Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดประชุมครู เพื่อเตรียมพร้อมในโครงการพัฒนาเครือข่าย Muallim PLC "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง" U-School Mentoring  ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานเปิดพิธีการประชุม และคณะครูจากโรงเรียนพัฒนาเครือข่าย จำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม โดยโครงการนี้จะดำเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรม ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ฯ จะเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรม

fn610407p1

fn610407p6

fn610407p5

fn610407p3

fn610407p4

รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก PERMATA Al-Qur’an ประเทศ Malaysia

Ditulis oleh Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ คณะจาก PERMATA Al-Qur’an หรือชื่อเต็มว่า Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Qur'an ซึ่งการมาในครั้งนี้นำโดย YBhg. Hj  Syed Sharim B. Shayid Khalim​ เลขานุการของ PERMATA Al-Qur’an และได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการดำเนินงานของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอนอัล-กุรอ่าน

fn610319p2

fn610319p1

fn610319p3

ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Ditulis oleh Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2561  พลเอกพัชรพงษ์ อิทรสุวรรณ ประธานคณะทำงานโครงการจิตอาสาสานต่องานที่พ่อทำ พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน เยาวชนในพื้นที่ โดยมีนายซาฟีอี บารู รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะให้การต้อนรับ

fn610311p1

fn610311p5

fn610311p2

fn610311p3

fn610311p4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker