download61

ข่าว ม.ฟาฏอนี

ข่าวสาร /กิจกรรมน่าสนใจ

สาร ม.ฟาฏอนี

 • อัตลักษณ์ : "ฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข"
 • เอกลักษณ์ : "นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข"
 • มาตรการส่งเสริม (ภายใน) : "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา"
 • มาตรการส่งเสริม (ภายนอก) : "บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมอารยะ"

ข่าวบริการ ทั่วไป

ข่าวบริการ นักศึกษา

วีดีโอ KM มฟน สนทรียสนทนาฯ (ล่าสุด)

วีดีโอเพิ่มเติม คลิก

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการหลักการอิสลามอย่างมีดุลยภาพ สร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืน”

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยจะยึดมั่น ภายใต้หลักคำสอนอัลกุรอาน

(107) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติทั้งมวล”

(อัลกุรอาน อัลอัมบิยาอฺ 21:107)

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยหลักคำสอนอัลกุรอาน

(114)رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉัน"

(อัลกุรอาน ฎอฮา 20:114)

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ตามหลักการอิสลาม สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
 2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการหลักการอิสลาม ความเป็นสหวิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืนภายใต้หลักการอิสลาม
 4. ทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม การปฏิบัติตนของประชาคมมหาวิทยาลัยตามหลักคำสอนของศาสนา ดำเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
 5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ การเป็นตัวแทนของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยเพื่อสร้างสัมพันธ์กับนานาประเทศ
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นภราดรภาพอิสลามและหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เนื้อหาสาระของหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการในปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของนักศึกษา
 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี
 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. เพื่อให้นักศึกษาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนได้รับการแนะแนวและการให้คำปรึกษาที่ดี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลสำหรับอาจารย์

 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตรปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบันฑิต