ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558/2015

เขียนโดย Adnmin on . Posted in Students-th

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558/2015

…………………………………..………………..

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.2552 สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2015 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ภาคการศึกษาที่ 1/2558        

5 ก.ค. 2558

วันสิ้นสุดคณะส่งรายวิชาที่จะเปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

27 - 30 ก.ค. 2558

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน

3 ส.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน Online

4 ส.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน Online

5 ส.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน Online

6 ส.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน Online

8 ส.ค. 2558

-    วันสิ้นสุดนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4)

9 ส.ค. 2558

-    เปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2558

-    เริ่มต้นเสียค่าปรับลงทะเบียน Online (ล่าช้า)วันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท นับรวมวันหยุด

9 - 22 ส.ค. 2558

เพิ่ม – ถอนรายวิชา Online (ถอนรายวิชาคืนเงินตามระเบียบฯ)และไม่ปรากฏ Wในใบแสดงผลการศึกษา

22 ส.ค. 2558

วันสิ้นสุดคณะขอเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่ม(เพิ่มเติม)

7 ก.ย. 2558

สิ้นสุดการขอลาพักการศึกษาและรายวิชาทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา

7 ก.ย. 2558

สิ้นสุดคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

23 - 27 ก.ย. 2558

ปิดวันอะรอฟะฮ์ (9 ซุลฮิจญะฮฺ )และวันอีดีลอัฎฮา (10-13 ซุลฮิจญะฮฺ ) ฮ.ศ. 1436

15 พ.ย. 2558

วันสิ้นสุดคณะส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

4 -10 ต.ค. 2558

สอบวัดผลกลางภาค

18 ต.ค. 2558

วันสิ้นสุดของการขอลาพักการศึกษาและบันทึก “W” สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นและวันสิ้นสุดถอนรายวิชา บันทึก “W”ในรายวิชาที่ถอน

11 – 12 ต.ค. 2558

งานมหกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

7 – 21 ธ.ค. 2558

สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

10 ธ.ค. 2558

วันหยุด(วันรัฐธรรมนูญ)

22 ธ.ค. 2558

ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

10 ม.ค. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯส่งใบส่งผลการศึกษาต่อสำนักบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

                                                         

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

22 พ.ย. 2558

วันสิ้นสุดคณะส่งรายวิชาที่จะเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558

22 – 27 ธ.ค. 2558

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

28 ธ.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน Online

29 ธ.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน Online

30 ธ.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน Online

31 ธ.ค. 2558

นักศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน Online

3 ม.ค. 2559

วันสิ้นสุดนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

3 ม.ค. 2559

-      เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558

-       เริ่มต้นเสียค่าปรับลงทะเบียน Online (ล่าช้า)วันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท นับรวมวันหยุด

26 - 28 ม.ค. 2559

กีฬามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

3 – 16 ม.ค. 2559

เพิ่ม-ถอนรายวิชา Online (คืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฏ Wในใบแสดงผลการศึกษา)

16 ม.ค. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่ม(เพิ่มเติม) และวันสิ้นสุดของการขอลาพักการศึกษาและรายวิชาทั้งหมดจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ในใบรายงานผลการศึกษา

2 ก.พ. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2559

สอบวัดผลกลางภาค

13 มี.ค. 2559

วันสิ้นสุดของการขอลาพักการศึกษาและบันทึก “W” สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นและวันสิ้นสุดถอนรายวิชา บันทึก “W”ในรายวิชาที่ถอน

13 มี.ค. 2559

งานพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558

10 เม.ย. 2559

วันสิ้นสุดคณะส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

25 เม.ย. - 11 พ.ค. 2559

สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่   2/2558

5 พ.ค. 2558

วันหยุด(วันฉัตรมงคล)

10 พ.ค. 2559

ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558

29 พ.ค. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯส่งใบส่งผลการศึกษาต่อสำนักบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

 

 ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)                                                                                            

17 เม.ย. 2559

วันสิ้นสุดคณะส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

17 – 19 พ.ค. 2559

ประกาศตารางเรียน ตารางสอนภาคที่ 3/2558(ภาคฤดูร้อน)

15 – 17 พ.ค. 2559

นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน Online

22 พ.ค. 2559

วันสิ้นสุดท้ายนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ภาคฤดูร้อน)

22 พ.ค. 2559

-เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2558(ภาคฤดูร้อน)

-เริ่มต้นเสียค่าปรับลงทะเบียน Online (ล่าช้า)วันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท นับรวมวันหยุด

29 – 31 พ.ค. 2559

เพิ่ม- ถอนรายวิชาOnline (คืนเงินตามระเบียบและไม่ปรากฏ Wในใบแสดงผลการศึกษา)

18 ก.ค. 2559

บันทึก “W” สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

3 ก.ค. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

17 - 23 ก.ค. 2559

สอบวัดผลปลายภาค ประภาคการศึกษาที่ 3/2558(ภาคฤดูร้อน)

24 ก.ค. 2559

ปิดภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

7 ส.ค. 2559

วันสิ้นสุดคณะฯส่งใบส่งผลการศึกษาต่อสำนักบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ภาคฤดูร้อน)

                                                                                                                                               

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา)

อธิการบดี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker