ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

»»» อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

»»» รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายซาฟีอี บารู

»»» รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน
15

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

»»» รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.ซาการียา หะมะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน

นายซอและห์ ตาเละ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
052

ผศ.ดร.มัซลัน สุหลง

»»» รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
dr-lah

ดร.อับดุลเลาะ อุมา

»»» รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

»»» คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา

»»» คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
sobree

นายซอบรี อามาลีนา

»»» คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dr-shukree

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

»»» คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
12

รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

»»» คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

นายอับดุลรอฮฺมาน วอเดร์

»»» ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ

»»» ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

»»» ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม
sobirah

ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ

»»» ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ
maplee

ผศ.ดร.มะพลี แมกอง

»»» ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
dr-ismail

ดร.อิสมาอีล ราโอบ

»»» ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา
18

นายอิบรอฮีม อาแล

»»» หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
adnan

นายอัดนัน แวสาหะ

»»» หัวหน้ากองอำนวยการ

Tags: ทำเนียบ ผู้บริหาร

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker