ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

»»» อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย

»»» รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายซาฟีอี บารู

»»» รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ

ผศ.มัสลัน มาหะมะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.ซาการียา หะมะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน

นายซอและห์ ตาเละ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการลงทุน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง

»»» รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา

»»» รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
11

ผศ.จิระพันธ์ เดมะ

»»» รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวากาฟ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหญิงและกิจการสตรี

ผศ.ซอยีฮะห์ หะยีสะมะแอ

»»» ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหญิงและกิจการสตรี
คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

»»» คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา

»»» คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง

»»» คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dr-shukree

ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ

»»» คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
12

รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ

»»» คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย
ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ

นายอับดุลรอฮฺมาน วอเดร์

»»» ผู้อำนวยการสถาบันภาษานานาชาติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ

»»» ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม

นายมูฮัมมัดนาเซร์ หะบาแย

»»» ผู้อำนวยการสถาบันอัสสลาม
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาทุนการศึกษา

ผศ.ดร.อัดนัน สือแม

»»» ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาทุนการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายอิบรอฮีม อาแล

»»» ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

นายมัซลัน สุหลง

»»» ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

Tags: ทำเนียบ ผู้บริหาร

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker