อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม


เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

"นำสัจธรรม สร้างสังคมสันติสุข"

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

"สถาบันมุ่งสร้างประชาคมอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม"

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

"บันฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข"

มาตรการส่งเสริม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คือ (ภายใน)

"ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา"

มาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คือ (ภายนอก)

"บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสังคมอารยะ"

Tags: อัตลักษณ์

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker