วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นมหาวิทยาลัยวากัฟ (ศาสนสมบัติเพื่อสาธารณประโยชน์) ผลิตนวัตกรสังคม ดำรงคุณธรรม นำพาสันติภาพสู่มนุษยชาติ”

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยจะยึดมั่น ภายใต้หลักคำสอนอัลกุรอาน

(107) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติทั้งมวล”

(อัลกุรอาน อัลอัมบิยาอฺ 21:107)

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยหลักคำสอนอัลกุรอาน

(114)رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉัน"

(อัลกุรอาน ฎอฮา 20:114)

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ตามหลักการอิสลาม สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
  2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการหลักการอิสลาม ความเป็นสหวิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืนภายใต้หลักการอิสลาม
  4. ทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม การปฏิบัติตนของประชาคมมหาวิทยาลัยตามหลักคำสอนของศาสนา ดำเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
  5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ การเป็นตัวแทนของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยเพื่อสร้างสัมพันธ์กับนานาประเทศ
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นภราดรภาพอิสลามและหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เนื้อหาสาระของหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการในปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของนักศึกษา
  2. เพื่อพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี
  4. เพื่อให้นักศึกษาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนได้รับการแนะแนวและการให้คำปรึกษาที่ดี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker