ชื่อและสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

 • ftu-name
  ชื่อเต็มภาษาไทย : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อักษรย่อ ม.ฟ.น.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Fatoni University อักษรย่อ F.T.U.
  ชื่อเต็มภาษาอาหรับ : جامعة فطاني อักษรย่อ na
 • ftu logo
  เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประกอบด้วย รูปวงกลม โดยมีคัมภีร์อัลกุรอาน และปีฮิจเราะห์ศักราช 1419 ในขอบวงกลมส่วนในและขอบวงกลมส่วนนอกประกอบด้วย
  • ด้านบนมีชื่อมหาวิทยาลัย เป็นภาษาอาหรับ
  • ด้านขวามีชื่อมหาวิทยาลัย เป็นภาษาอังกฤษ
  • ด้านซ้ายมีชื่อมหาวิทยาลัย เป็นภาษาไทย
  ความหมาย
  • คัมภีร์อัลกุรอาน หมายถึง ธรรมนูญในการดำรงชีวิต เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺทรงประทานแก่ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขอ ความโปรดปรานและสันติสุขจงมีแด่ท่าน) คัมภีร์อัลกุรอานบรรจุด้วยสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกด้านในการดำเนินชีวิต มุสลิมทั่วโลกจึงยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำรงชีวิต
  • รูปวงกลม หมายถึง ความคลอบคลุมและความสมบูรณ์ของอิสลาม
  • 1419 หมายถึง ปีฮิจเราะห์ศักราช แห่งการก่อตั้ง
 • green white-flag
  สีเขียว หมายถึง ความเป็นผู้นำ นักเคลื่อนไหว เป็นพลวัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  สีขาว   หมายถึง ความบริสุทธิ์ของของอิสลาม
 • 666089 img 1364047952 4   mimuelenSAPOT001whl

  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นพิกุล (Tanjong Tree)
  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Mimusops elengi Linn.
  ชื่อสามัญ คือ Bullet Wood
  เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะลำต้นที่แข็งแกร่ง ออกใบแตกกิ่งก้านสาขาอย่างสมดุลและไม่ร่วงง่ายให้ร่มเงาแก่ผู้พักพิง ดอกมีกลิ่นหอม ทั้งลำต้น เปลือก ใบ สามารถใช้เป็นสมุนไพรได้ทุกส่วน แสดงให้เห็นถึงปณิธานของวิทยาลัยที่มุ่งอบรมสั่งสอนให้นิสิตนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพ มีหัวใจที่มุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์ยืนหยัดเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงพร้อมเผยแพร่ความรู้ให้ขจรขจายและสรรค์สร้างคุณูปการสู่สังคมสันติสุขตลอดไป

Tags: ชื่อ

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker