หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Shariah

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชะรีอะฮฺ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ชะรีอะฮฺ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Shariah)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Shariah)

Download หลักสูตร

  • CO411 01

  • CO411 02CO411 03

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker