หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Usuluddin (International Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุศูลุดดีน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (อุศูลุดดีน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Usuluddin)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Usuluddin)

Download หลักสูตร

  • CO412 01

  • CO412 02CO412 03CO412 04

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker