หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Islamic Studies

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Islamic Studies)

Download หลักสูตร

  • CO414 01

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker