นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2556
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
LL.B.

Download หลักสูตร

  • CO415 01

  • -- ไม่มี --

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker