หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah ( International Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts Program in al-Quran and al-Sunnah
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (al-Quran and al-Sunnah)

Download หลักสูตร

  • CO416 01

  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker