หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Arabic (International Program)
ภาษาอาหรับ
البكالوريوس في الأدب (اللغة العربية) البرنامج العالمي

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Arabic)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Arabic)

Download หลักสูตร

  • CO421 01

  •  

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker