หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.P.A. (Public Administration)

Download หลักสูตร

  • CO421 01

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker