หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English (International Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

Download หลักสูตร

  • CO424 01

  • -- ไม่มี --

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker