หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศบริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Business Administration)

Download หลักสูตร

  • CO427 01

  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker