หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Economics Program in Financial Economics and Banking

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Economics (Financial Economics and Banking)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Econ. (Financial Economics and Banking)

Download หลักสูตร

  • CO423 01

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker