หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Malay (International Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษามลายู)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (Malay)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (Malay)

Download หลักสูตร

  • CO426 01

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker