หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Information Technology (English Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Information Technology)

Download หลักสูตร

  • CO431 01

  • CO431 S4

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker