หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Research and Development of Halal Product

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.บ. (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Research and Development of Halal Product)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Sc. (Research and Development of Halal Product)

Download หลักสูตร

  • CO436 01

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker