หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ
Education Program in Teaching Islamic Studies.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching Islamic Studies)

Download หลักสูตร

  • CO441 01

  • CO441 03
    CO441 04

  • -- ไม่มี --

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker