หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching Arabic Language.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนภาษาอาหรับ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education Program in Teaching Arabic Language.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching Arabic Language)

Download หลักสูตร

  • CO442 01

  • -- ไม่มี --

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker