หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching General Science.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education Program in Teaching General Science.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching General Science)

Download หลักสูตร

  • CO443 01

  •  
  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker