หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching Chemistry

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนเคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนเคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (Teaching Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching Chemistry)

Download หลักสูตร

  • CO444 01

  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker