หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching English

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (Teaching English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching English)

Download หลักสูตร

  • CO445 01

  •  
  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker