หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

เขียนโดย Adnmin on . Posted in คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Teaching Malay

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายู)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (การสอนภาษามลายู)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (Teaching Malay)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching Malay)

Download หลักสูตร

  • CO446 01

  • -- ไม่มี --

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker