ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา(อัลฟาลาห์ ครั้งที่ 6)

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-new5

fn610319p4

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิยาลัยฟาฏอนีได้รับรางวัลในโครงการนักศึกษาประพฤติดี  เรียนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  เครือข่ายอิสลามศึกษา(อัลฟาลาห์ ครั้งที่ 6) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

fn610319p2

ผลการแข่งขัน ประเภทนักศึกษาชาย
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  นายฮาซัน  เจ๊ะมูดอ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลฯ
รางวัลชมเฉย นายซูไฮรี  เจ๊ะมะลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอิสลาศึกษาและนิติศาสตร์
รางวัลชมเฉย นายฟาดิล  นาคกระวัศ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ฯ

fn610319p6

 

fn610319p1

ผลการแข่งขัน ประเภทนักศึกษาหญิง
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  นางสาวอัสมา  บินเสห๊าะ สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวษุฮัยลี  โสะนุ้ย สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ฯ
รางวัลชมเฉย นาสาวศศิธร  สาระโสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลาศึกษาฯ

fn610319p7

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker