สมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน (Asian Islamic Universities Association (AIUA) จัด The 3rd Meeting Asian Islamic Universities Association ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเทศไทย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา สมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน  (Asian Islamic Universities Association (AIUA) จัด The 3rd  Meeting Asian Islamic Universities Association ขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีกล่าวว่า สมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาอิสลาม 16 สถาบันจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสลาม และประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมฯนี้ด้วย ปัจจุบันสมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 58 สถาบันจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสลาม ไทย และประเทศฟิลิปปินส์


สมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน ได้จัดประชุมครั้งแรกขึ้นที่เมือง Banjarmasin ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกะลิมันตันใต้ ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และได้จัดประชุมครั้งที่สองที่ Centre Point Hotel ณ  เมืองบันดาร์เซอรีเบอกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไนดารุสสลาม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และการประชุมครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา


สาระสำคัญในการประชุมในครั้งที่ 3 คือการพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสมาคมมหาวิทยาลัยอิสลามอาเซียน (Asia Islamic Universities Qualification Framework : AIUQF) และกรอบมาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งเอเซีย (Asia Islamic Universities Quality Assurance : AIUQA) รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆในการร่วมพัฒนางานวิชาการและงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในสถาบันที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และในการประชุมครั้งที่สี่นั้นที่ประชุมในครั้งนี้ได้มอบ Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS) Bukit Chandan, Bandar DiRaja Kuala Kangsar  รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในปี 2017

 

fn590519p1 fn590519p2

fn590519p3 fn590519p6

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker