อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการค่ายจริยธรรมกับเสรีภาพทางความคิด ณ โรงแรมเทพาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 27- 29 เมษายน 2561 อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการค่ายจริยธรรมกับเสรีภาพทางความคิด ณ โรงแรมเทพาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา จัดโดย สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ร่วมกันทั้งสองศาสนาเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นความสำคัญในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคมและมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์สู้สังคมผ่านกิจกรรมในสถาบันการศึกา ระดับอุดมศึกษา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ระหว่างสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และกลุ่มต่างๆในสถาบันการศึกษา
5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในเครือข่ายมีโลกทัศน์ที่กว้างและความเข้าใจสังคมในพื้นที่ จชต.

และมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 100 คน จากนักศึกษาสถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5. สถาบันอาชีวะศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้

fn610427p1

fn610427p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker