ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ร.ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วยคณะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยฟาฏอนีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ แก่บุคลากรทั้งสองฝ่ายและร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมทั้ง การให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เกิดคุณค่าเชิงสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

fn610814p1

fn610814p3

fn610814p4

fn610814p2

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker