สำนักงานสภา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in สำนัก

council-h

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักงานสภา

 ประวัติความเป็นมาสำนักงานสภา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเดิมเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน ประชุม สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่ปี 2541 ต่อมาเมื่อมีการปรับโครง สร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี กองกลาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ก็ยังคงรับผิดชอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใน ปี 2554 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในการประชุม ครั้งที่ 39 (2/2011) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (Yala Islamic University Council Office) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกเทศแยกออกจากสำนักงาน อธิการบดี

ต่อมาในปลายปี 2556 เมื่อมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย ฟาฏอนีตามใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี (Fatoni University Council Office) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 
นายอิบรอฮีม อาแล เป็นผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นคนแรกโดยได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาที่185/2556 ตั้งแต่วันที่1กันยายน 2556 และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่ 242/2556 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ

วิสัยทัศน์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรมืออาชีพ
ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

พันธกิจ
1. สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม
2. ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3. ดำเนินการบริหารจัดการที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นหน่วยงานในการสื่อสารถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสภามหาวิทยาลัยสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก
3. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหรือส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ อนุกรรมการ บุคคล หรือคณะบุคคลในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรือภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักงานสภา

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker