สำนักวิจัยและพัฒนา

เขียนโดย Super User on . Posted in สำนัก

ordlogo

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักวิจัยและพัฒนา

โครงการจัดตั้ง “สำนักวิจัยและพัฒนา” จึงเป็นคำตอบของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อที่จะยกระดับงานวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยแบบ Multi Discipline และบูรณาการอิสลามสู่สังคม

ปรัชญา
สร้างสรรค์วิจัยด้วยวิทยปัญญา

ปณิธาน

สำนักวิจัยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และการเผยแพร่สู่สังคม

วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างสรรค์และบริหารจัดการงานวิจัยสู่การพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. กำหนดแนวนโยบายและประสานงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
2. บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลโครงการ วิจัยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
6. ขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนา การประยุกต์และปรับใช้ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม
7. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และร่วมขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นระบบและทันสมัย
3.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary research)
5.เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทางการวิจัยเพิ่มขึ้นและทำการวิจัย ในขอบข่ายและรูปแบบ สหวิทยาการ (Interdisciplinary research)
6.เพื่อเป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักวิจัยและพัฒนา

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker