สำนักบริการการศึกษา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in สำนัก

ftu aso

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักบริการการศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน

ปรัชญา :
บริการที่เที่ยงธรรม ฉับไวในการทำงาน สานสัมพันธ์ สู่ความทันสมัย
ปณิธาน :
สำนักบริการการศึกษามุ่งมั่นในการให้บริการด้านการศึกษาอย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว มีคุณภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เพื่อสนองตอบทิศทางการพัฒนาของสถาบัน
วิสัยทัศน์ :
“มุ่งสู่การเป็น e-Academic Services Office ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล”
พันธกิจ :

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบัน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถาบัน

2. ให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร จากหลักสูตรสู่กระบวนการการเรียนการสอน

3. พัฒนาระบบการบริการให้ทันสมัย เหมาะสมกับความก้าวหน้า สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

4. พัฒนาและบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวการพัฒนาของสำนักบริการการศึกษาและพัฒนาการของสถาบัน

วัตถุประสงค์ หรือ ภารกิจหลัก :

1. วัตถุประสงค์หลัก

1.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการข้อมูลการศึกษาแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถาบัน

1.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนกับสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

1.3 เพื่อให้การบริการและคำแนะนำแก่นักศึกษาและคณาจารย์เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ และระเบียบการศึกษาของสถาบัน

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

2.1. บริการข้อมูลทางการศึกษารวมทั้งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

2.2. ดำเนินการกระบวนการรับเข้าศึกษาในสถาบัน

2.3. ดำเนินการด้านการลงทะเบียน การจัดการศึกษา การประมวลผล และสำเร็จการศึกษา

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker