สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in สำนัก

sad61

เยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน

ปรัชญา :
ใส่ใจบริการ คุณธรรมเลิศล้ำ พัฒนาด้วยกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม
ปณิธาน :
สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีปณิธานที่แน่วแน่ในการให้บริการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
วิสัยทัศน์ :
สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและสมดุล ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ :

เพื่อให้สามารถบรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. จัดบริการ สวัสดิการ และแนะแนวเพื่อส่งเสริมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเล่าเรียน

2. สร้างและพัฒนาบุคลิกภาพอันดีงามแก่นักศึกษาด้วยกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนา

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา

วัตถุประสงค์ :

1. วัตถุประสงค์หลัก

1.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา

1.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเน้น คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

1.3 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานกิจการนักศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านส่วนตัว สังคม ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ

2.2 ดำเนินการจัดวางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.3 จัดให้บริการด้านที่เป็นปัจจัยพื้นฐานได้แก่ สวัสดิการอาหาร หอพัก สุขภาพอนามัย และกิจการทหารแก่นักศึกษา

2.4 จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา การหางาน และอื่นๆ

2.5 จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา

2.6 พัฒนานักศึกษาให้มีความศรัทธาและยึดมั่นในอัล-กุรอานและซุนนะห์

2.7 พัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและพลานามัยที่สมบูรณ์

2.8 จัดโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษาและคำปรึกษาแนะนำชี้แนะระเบียบการต่าง ๆ ด้านการกีฬาของวิทยาลัยแก่นักศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ :

1. เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถภาพทางสติปัญญา มีคุณธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอิสลามและมีโลกทัศน์ที่เปิดกว้างพร้อมที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2. เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีเจตคติ และอุดมการณ์ที่ถูกต้อง รวมถึงการบูรณาการในสารัตถะของความศรัทธาจริยธรรม วิทยาศาสตร์ ภาษา การจัดการและหลักธรรมของอิสลามได้อย่างลึกซึ้ง

3. เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความประพฤติ มีความพากเพียร ความคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถประสานวัฒนธรรมและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างดี เพื่อให้เกิดสันติภาพ และภารดรภาพขึ้นในโลก

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker