คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

เขียนโดย Super User on . Posted in คณะ

IMG 1283คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแผนการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในการเริ่มต้นการดำเนินงานในปีการศึกษา 2546 นั้น คณะได้รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา มายังคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2546
รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
   สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
   สาขาวิชาภาษาอาหรับ   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
เปิดดำเนินการสอน
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2547
เปิดดำเนินการสอน
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2549
เปิดดำเนินการสอน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2550
เปิดดำเนินการสอน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาสาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2551
ดำเนินการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
   สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาชีพครู
เปิดดำเนินการสอน
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับและวรรณคดี)
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการปกครอง
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   สาขาวิชาการจัดการ

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ประกอบด้วย 9 หลักสูตรใน 3 ระดับการศึกษา คือ

ลำดับระดับจำนวน
1. เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร
2. เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
3. เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker