บัณฑิตวิทยาลัย

เขียนโดย Adnmin on . Posted in บัญฑิตวิทยาลัย

ftu grad

เยี่ยมชมเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2541 ในปีการศึกษา 2544/2545 ได้มีการเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 50 คน โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ในปีการศึกษา 2545
มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ และดูแล การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแต่งตั้ง ดร. ญีฮาด บูงอตันหยง เป็นคณบดีคนแรก
ในปีการศึกษา 2548
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สองสาขาวิชาด้วยกันคือ 1. สาขาวิชาชะรีอะฮฺ 2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม โดยมีดร.ดลวานะ ตาเยะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2551
บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)ทั้งนี้ ดร.ดลวานะ ตาเยะ เป็นคณบดี และในวันที่ 4 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุมัติให้ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ เป็นรองคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ เป็นคณบดี เพื่อรับผิดชอบ ควบคุม กำกับและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน

ปรัชญา :
มบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศและมีมาตรฐาน สร้างทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางอิสลาม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติและภูมิภาค
ปณิธาน :
มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานการประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ :
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐาน เสริมสร้างการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ :

เพื่อให้สามารถบรรลุตามกรอบวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจหลักที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. วางแผน กำหนดนโยบาย และควบคุมมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

2. ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของสถาบัน

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจัดทำผลงานวิจัยตามหลักสูตร

4. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพความเป็นผู้นำด้านวิชาการของนักศึกษา

5. สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะ เพื่อยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

6. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการและมีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker